Δήλωση Απορρήτου

Η Galapagos ("η Εταιρεία", "εμείς" ή "εμάς") σέβεται το απόρρητό σας και θέλουμε να είμαστε διαφανείς σχετικά με τις πληροφορίες που συλλέγουμε, τους λόγους για τους οποίους τις συλλέγουμε και τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνται οι πληροφορίες. Για τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται μέσω αυτού του ιστότοπου, η Galapagos NV, Generaal De Wittelaan 11 A3, 2800 Mechelen είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας. Με αυτόν τον τρόπο, ελέγχουμε τη διαδικασία με την οποία συλλέγονται τα προσωπικά σας δεδομένα και τους σκοπούς για τους οποίους χρησιμοποιούνται τα προσωπικά σας δεδομένα.

Επιπλέον, θέλουμε να γνωρίζετε τα δικαιώματά σας σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα. Η παρούσα δήλωση απορρήτου αφορά τον τρόπο με τον οποίο χειριζόμαστε και προστατεύουμε τα προσωπικά δεδομένα, τα οποία συλλέγονται μέσω του ιστότοπου Galapagos ("Προσωπικά Δεδομένα") ή ενός συναφούς ιστότοπου που ελέγχεται από την εταιρεία ή τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται κατά την παροχή οποιασδήποτε υποστήριξης ή άλλων υπηρεσιών ("Υπηρεσίες"). Σας συνιστούμε ανεπιφύλακτα να διαβάσετε την παρούσα Δήλωση Απορρήτου και, εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις, επικοινωνήστε μαζί μας μέσω της διεύθυνσης dpo@glpg.com.

Επιβεβαιώνουμε ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θα αντιμετωπίζονται σύμφωνα με τους βελγικούς, ευρωπαϊκούς και σχετικούς νόμους και κανονισμούς των Ηνωμένων Πολιτειών για την προστασία της ιδιωτικής ζωής, συμπεριλαμβανομένου του Κανονισμού 2016/679 της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών - Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ).

1. Προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε, οι σκοποί και η νομική βάση

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα περιλαμβάνουν κάθε πληροφορία που αφορά ένα ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο (γνωστό και ως "υποκείμενο των δεδομένων"). Αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων: το όνομα, τη διεύθυνση, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τον αριθμό τηλεφώνου, τον αριθμό ταυτότητας ή τον τόπο εργασίας σας.

Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα αποκλειστικά για τους σκοπούς της επεξεργασίας των αιτημάτων σας, για τη διεξαγωγή των επιχειρηματικών μας δραστηριοτήτων, για την ανάπτυξη αναλυτικών και συγκεντρωτικών δεδομένων που επιτρέπουν σε εμάς και τους συνεργάτες μας να βελτιώσουμε την Ιστοσελίδα μας και τις σχετικές Υπηρεσίες ή για να αλληλογραφούμε μαζί σας.

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο εάν έχουμε λάβει την προηγούμενη συγκατάθεσή σας, εάν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση των συμβατικών μας υποχρεώσεων ή για τη λήψη προσυμβατικών μέτρων κατόπιν αιτήματός σας, εάν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με νομικές ή κανονιστικές υποχρεώσεις ή εάν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τα έννομα συμφέροντά μας.

2. Διατήρηση δεδομένων

Τα προσωπικά σας δεδομένα διατηρούνται για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο από αυτό που είναι απαραίτητο σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέγονται. Θα επανεξετάζουμε συχνά τις πληροφορίες που διατηρούμε και όταν δεν υπάρχει πλέον νομική ή επιχειρηματική ανάγκη για την αποθήκευση τους, θα διαγράψουμε ή θα ανωνυμοποιήσουμε τα προσωπικά δεδομένα. Σε περιπτώσεις πυλών πληροφοριών κλινικών ερευνών που παρέχουν πληροφορίες σχετικά με μελέτες κλινικών ερευνών, τα προσωπικά σας δεδομένα θα διαγραφούν μόλις η πύλη πάψει να λειτουργεί ή οι υπηρεσίες μας δεν παρέχονται πλέον.

Προκειμένου να προστατευθεί η Εταιρεία από τυχόν νομικές αξιώσεις ή να απαντήσει σε πιθανά ερωτήματα, τα αρχεία ενδέχεται να αποθηκεύονται σε αντίγραφα ασφαλείας της Εταιρείας ή στα αρχεία σε συνάρτηση με τις ισχύουσες παραγραφές. Αυτά τα αρχειοθετημένα αντίγραφα θα χρησιμοποιηθούν μόνο εάν αυτό απαιτείται αυστηρά από την Εταιρεία για τη θεμελίωση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων και μπορούν, σε τέτοιες περιπτώσεις, να κοινοποιηθούν σε νομικούς συμβούλους.

3. Τα δικαιώματά σας ως υποκείμενο των δεδομένων

Έχετε τη δυνατότητα να ασκήσετε τα δικαιώματά σας όπως περιγράφεται στον ΓΚΠΔ. Ως υποκείμενο των δεδομένων, μπορείτε να ασκήσετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

Μπορείτε να ζητήσετε πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται (συμπεριλαμβανομένων των σκοπών επεξεργασίας, των κατηγοριών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, της εκτιμώμενης περιόδου διατήρησης) για επιθεώρηση.

Είναι σημαντικό τα προσωπικά στοιχεία που επεξεργάζεται η Galapagos να είναι σωστά και ενημερωμένα. Μπορείτε πάντα να ζητήσετε τη διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων, εάν θεωρείτε ότι ορισμένα στοιχεία είναι εσφαλμένα ή ελλιπή.

Μπορείτε να ζητήσετε να ασκήσετε το δικαίωμά σας στη διαγραφή εάν τα προσωπικά δεδομένα που έχει η Galapagos για εσάς δεν είναι πλέον απαραίτητα για την επίτευξη του στόχου για τον οποίο συλλέχθηκαν ή εάν τα δεδομένα σας χρησιμοποιήθηκαν με παράνομο τρόπο. Δεν μπορείτε να ασκήσετε το δικαίωμα διαγραφής στις ακόλουθες περιπτώσεις: (i) εάν τα προσωπικά σας δεδομένα, που έχει η Galapagos, είναι απαραίτητα για την άσκηση του δικαιώματος της ελευθερίας της έκφρασης, (ii) εάν υπάρχει νομική υποχρέωση διατήρησης των προσωπικών δεδομένων ή (iii) εάν υπάρχουν λόγοι δημοσίου συμφέροντος που μπορούν να δικαιολογήσουν τη διατήρηση των στοιχείων (π.χ. δημόσια υγεία ή επιστημονικοί, στατιστικοί ή ιστορικοί ερευνητικοί σκοποί).

Αναγνωρίζετε ότι, εάν αρνηθείτε να παράσχετε ορισμένα δεδομένα ή ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων, δεν θα είμαστε πλέον σε θέση να παρέχουμε ορισμένες υπηρεσίες.

Γενικά, μπορείτε να ασκήσετε το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όταν δεν είναι σαφές εάν και πότε πρέπει να διαγραφούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Μπορείτε να επικαλεστείτε αυτό το δικαίωμα εάν αμφισβητείται η ακρίβεια των εν λόγω δεδομένων, εάν δεν επιθυμείτε τη διαγραφή των δεδομένων, εάν τα δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα για την επίτευξη του αρχικού σκοπού, αλλά δεν μπορούν να διαγραφούν βάσει του νόμου ή εάν δεν έχει ακόμη ληφθεί απόφαση για την αντίρρησή σας στην επεξεργασία.

Εάν η δραστηριότητα επεξεργασίας βασίζεται στη συγκατάθεσή μας, έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε αυτή τη συγκατάθεση ανά πάσα στιγμή. Σημειώστε ότι η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίζεται στη συγκατάθεση πριν από την ανάκλησή της. Στο πλαίσιο της άμεσης εμπορικής προώθησης, μπορείτε πάντα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας.

Υπό ορισμένες συνθήκες, έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Επισημαίνεται ότι δεν έχετε δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων εάν τα εν λόγω προσωπικά δεδομένα είναι απαραίτητα για την εκτέλεση της συμφωνίας μεταξύ μας ή της εταιρείας σας (για παράδειγμα: για την τιμολόγηση του υποκειμένου των δεδομένων ή της εταιρείας του υποκειμένου των δεδομένων για τις υπηρεσίες που παραγγέλθηκαν) ή για την άσκηση νομικών αξιώσεων. Να θυμάστε ότι έχετε πάντα το απόλυτο δικαίωμα να αντιταχθείτε στην άμεση εμπορική προώθηση.

Έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε τα προσωπικά σας δεδομένα που επεξεργαζόμαστε, σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο ή/και να διαβιβάζετε τα δεδομένα αυτά σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας.

Σε περίπτωση προβλημάτων, σας ενθαρρύνουμε να επικοινωνήσετε απευθείας με το Galapagos προκειμένου να βρεθεί μια φιλική λύση. Ωστόσο, εάν πιστεύετε ότι δεν είναι δυνατή ή επιθυμητή η εξεύρεση φιλικής λύσης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το δικαίωμά σας να υποβάλετε καταγγελία στην εποπτική αρχή που είναι υπεύθυνη για την προστασία των προσωπικών δεδομένων στη χώρα όπου διαμένετε. Τα στοιχεία επικοινωνίας των εποπτικών αρχών στην Ευρώπη μπορείτε να τα βρείτε εδώ: https://edpb.europa.eu/about-edpb/about-edpb/members_en.

Για να ασκήσετε τα προαναφερθέντα δικαιώματα, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων του Galapagos, dpo@glpg.com. Αφού επαληθεύσουμε την ταυτότητά σας και τα κριτήρια εφαρμογής των δικαιωμάτων του υποκειμένου των δεδομένων, θα κάνουμε ό,τι είναι λογικά δυνατό για να συμμορφωθούμε με το αίτημα, εκτός εάν αυτό απαιτεί εντελώς παράλογα μέτρα (π.χ. τεχνικά ή οργανωτικά πρακτικά αδύνατο ή εξαιρετικά δαπανηρό). Μπορούμε να αρνηθούμε να χειριστούμε αιτήματα που είναι αδικαιολόγητα επαναλαμβανόμενα ή συστηματικά.

4. Όροι υπό τους οποίους μοιραζόμαστε πληροφορίες

Τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν από μια μητρική, θυγατρική ή συνδεδεμένη οντότητα εντός της εταιρικής οικογένειας της Galapagos NV, από οντότητες συνεργατών, καθώς και από τους προμηθευτές και τους οργανισμούς παροχής υπηρεσιών που ενδέχεται να προσλάβουμε για να μας βοηθήσουν. Δεν θα διαβιβάσουμε ποτέ τα προσωπικά σας δεδομένα σε κανέναν άλλον χωρίς τη συγκατάθεσή σας, εκτός από (α) τους διαδόχους στην επιχείρησή μας ή (β) όταν απαιτείται από το νόμο. Θα μοιραζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα με παρόχους μόνο με τους τρόπους που περιγράφονται στην παρούσα Δήλωση Απορρήτου.

Δεν πουλάμε, δεν ανταλλάσσουμε ούτε μεταβιβάζουμε με άλλο τρόπο σε τρίτους τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς χωρίς τη συγκατάθεσή σας, εκτός από τις περιπτώσεις όπου μπορούμε να μοιραστούμε προσωπικά δεδομένα για οποιεσδήποτε Υπηρεσίες που μπορεί να ισχύουν κατά καιρούς, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, των καταστάσεων που περιγράφονται παρακάτω:

5. Διεθνείς μεταφορές

Για τους χρήστες που διαμένουν στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο ("ΕΟΧ"), τα δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς ενδέχεται να μεταφερθούν και να αποθηκευτούν σε έναν προορισμό εκτός του ΕΟΧ. Ενδέχεται επίσης να υποβληθούν σε επεξεργασία από προσωπικό που δραστηριοποιείται εκτός του ΕΟΧ και εργάζεται για εμάς ή για έναν από τους προμηθευτές μας.

Εάν διαβιβάσουμε δεδομένα εκτός του ΕΟΧ, θα διασφαλίσουμε την προστασία τους εφαρμόζοντας τις ακόλουθες διασφαλίσεις:

6. Ασφάλεια πληροφοριών

Δεσμευόμαστε να προστατεύουμε την ασφάλεια και το απόρρητο των πληροφοριών σας. Εφαρμόζουμε κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τον περιορισμό της πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα. Η πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα περιορίζεται αυστηρά στους υπαλλήλους, τους πράκτορες, τους εργολάβους ή τους εκπροσώπους για τους οποίους η πρόσβαση είναι απαραίτητη για την εκτέλεση των καθηκόντων που τους έχει αναθέσει η Galapagos. Όλα τα δεδομένα που συλλέγονται από τις υπηρεσίες μας αποθηκεύονται σε ασφαλή, προστατευμένη με κωδικό πρόσβασης βάση δεδομένων. Μόνο εμείς και οι τρίτοι επεξεργαστές μας, εάν υπάρχουν, έχουν πρόσβαση σε αυτή τη βάση δεδομένων.

Προστατεύουμε τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχονται χρησιμοποιώντας εύλογες διασφαλίσεις ασφαλείας από απώλεια, κλοπή, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, αποκάλυψη, αντιγραφή, χρήση ή τροποποίηση. Παρόλο που εμείς και οι τρίτοι επεξεργαστές μας εφαρμόζουμε τυπικές προστασίες ασφαλείας, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε τη φυσική ή ηλεκτρονική ασφάλεια των διακομιστών και των βάσεων δεδομένων στις οποίες φιλοξενούνται οι Υπηρεσίες. Απαιτούμε από τους συνεργάτες μας που λαμβάνουν τις πληροφορίες σας να συμφωνούν με τις απαιτήσεις ασφαλείας που συνάδουν με την παρούσα Δήλωση απορρήτου. Εάν δημιουργήσετε αντίγραφα πληροφοριών από τις Υπηρεσίες, δεν μπορούμε να προστατεύσουμε την ασφάλεια και το απόρρητο των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτά τα αντίγραφα.

7. Αλλαγές

Κατά καιρούς, η παρούσα Δήλωση Απορρήτου μπορεί να αναθεωρείται. Οποιεσδήποτε αλλαγές στην παρούσα Δήλωση απορρήτου θα επισημαίνονται με την αναφορά της ημερομηνίας έναρξης ισχύος και του αριθμού έκδοσης. Η συνέχιση της χρήσης των ιστοσελίδων μας μετά τις αλλαγές που έγιναν στη Δήλωση Απορρήτου υποδηλώνει τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση των νέων πληροφοριών που υποβλήθηκαν. Σας ενθαρρύνουμε να διαβάζετε κατά διαστήματα τη Δήλωση Απορρήτου μας για να ενημερώνεστε για τυχόν αλλαγές.

8. Νομικές αποποιήσεις

Διατηρούμε το δικαίωμα να αποκαλύψουμε προσωπικά δεδομένα στις ακόλουθες περιπτώσεις:

9. Επικοινωνία

Για ερωτήσεις σχετικά με την παρούσα δήλωση απορρήτου, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη διεύθυνση: dpo@glpg.com.