JYSELECA 100 mg apvalkotās tabletes

JYSELECA 200 mg apvalkotās tabletes

filgotinib

▼ Šīm zālēm tiek piemērota papildu uzraudzība. Tādējādi būs iespējams ātri identificēt jaunāko informāciju par šo zāļu drošumu. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām.

Pirms zāļu lietošanas rūpīgi izlasiet informāciju šajā mājas lapā, jo tā satur svarīgu Jums informāciju.

  • Ja Jums rodas kādi jautājumi, jautājiet ārstam vai farmaceitam.
  • Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.
  • Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā.